מדיניות פרטיות ומדיניות ביטול בהתאם לחוק הגנת הצרכן

ב-Hay Group Digital מעריכים את פרטיותך ולכן הכנו את מדיניות הפרטיות הזו על מנת להודיע לך מתי מידע נשמר, כיצד הוא מעובד ומה מגולה לגופים אחרים. למרות ש-Hay Group Digital איננו גוף אמריקאי, מדיניות הפרטיות מותאמת להנחיות משרד הייצוא האמריקאי וכן מתאימה לדרישות החוק הישראלי והדירקטיבה האירופית.

איזה מידע מזוהה אנו שומרים אודותיך? 
אנו שומרים מידע מזוהה אודותיך, לרבות כתובת דואר אלקטרוני, כתובת IP, ומידע נוסף אשר תספק לנו מעת לעת.

איזה מידע לא מזהה אנו שומרים אודותיך? 
אנו שומרים גם מידע שאינו מזוהה אישית המבוסס על פעילויותיך, כגון: עמודים בהם צפית, אתרי אינטרנט שהפנו אותך אלינו, המיקום המקורב שלך, סוג החומרה או מכשיר הקצה שלך,סוג הדפדפן שלך, רזולוציית המסך, מערכת ההפעלה ומאפינים נוספים ומידע נוסף שאנו נקבל ממך, בתנאי שיידענו אותך במפורט על איסוף או שמירה כאלו.

איך אנו מעבדים את המידע אודותיך? 
אנו נעבד את המידע שיעבור באמצעות השירות ונשתמש בו בהתאם לבקשותיך, אנו גם מעבדים הן מידע אישי והן מידע לא אישי לידי מידע מצטבר שאינו מזהה אישית, כאשר אנו עשויים לעבד את המידע בדרכים נוספות אשר נודיע לך.

האם אנו שומרים עוגיות בשירות? 
עוגיה היא קובץ הנשמר על המחשב שלך והמאפשר לאתר האינטרנט לזהות אותך או לאמת את זהותך. כן, אנו מאחסנים עוגיה אחת או יותר כאשר אתה משתמש בשירות על מנת לזהות אותך ולאפשר לך להתחבר לשירות.

למי עוד יש גישה למידע? 
אנו עשויים לאפשר לצדדים שלישיים לגשת למידע אם הם קשורים אלינו, וכן לצדדים שלישיים שהרשית להם במפורש להעביר מידע זה.

כיצד ניצור עמך קשר? 
אנו לעולם לא ניצור עמך קשר או נספק את כתובת הדואר שלך לאף אחד אחר, אך עשויים לשלוח דיוורים מעת לעת. כמו כן, אנו עשויים לצור עמך קשר אם אנו מרגישים שהחשבון שלך נפרץ או מסיבות הקשורות לשירות.

האם אתה יכול לשנות או למחוק את המידע? 
אנו מכבדים את פרטיותך ואתה יכול לשלוח לנו הודעת דואר אלקטרוני ולבקש שנסיר את המידע האישי שלך או נעביר לך עותק שלו, אתה מוזמן לצור עמנו קשר לכל שאלה נוספת.

כיצד עלייך לפעול אם אתה מרגיש שפרטיותך נפגעה? 
אם אתה מרגיש שפרטיותך נפגעה, אתה תמיד יכול צור קשר עם קצין הפרטיות שלנו, בדואר אלקטרוני או על ידי טופס 'צור קשר' והגש תלונה. כתובת הדואר האלקטרוני של קצין הפרטיות היא: : info@hay-group.co.il 

מדיניות ביטול בהתאם לחוק הגנת הצרכן

מדיניות תשלום
חשבון לקוח ייפתח בהתאם לביצוע תשלום מראש בכל אחד מאפיקי התשלום המוגדרים על ידי החברה.
לחברה הזכות לבצע שינויים במחירים עבור כל שירותי החברה בכל עת.\, למעט תשלומים שהתקבלו מראש.
תשלום בהתאם להזמנה ולמחיר שסוכם עימו.
במקרה בו מספר כרטיס האשראי או תוקפו יגררו דחיית ביצוע סליקה על ידי חברות האשראי, Hay Group Digital

 עשויה להפסיק באופן מיידי את השירותים אותם היא מספקת ללקוח, עד לבירור נושא התשלום במלואו ולחיוב מלא בפועל.
הלקוח מחוייב לביצוע תשלום עבור המוצרים שרכש החשבון. כל שינוי בפרטי כרטיס אשראי, במקרה של עסקאות תשלומים חייבים להיות מדווחים מיידית ל Hay Group Digital

 על מנת להמשיך ולקבל שירותים באופן שוטף וללא הפסקות שירות.
חשבוניות מס יישלחו ללקוחות באמצעות המייל בהתאם לחיובים שיבוצעו, מספר ימים לאחר ביצוע החיוב ובהתאם לפרטי הנמען שנמסרו על ידי הלקוח.
כל המחירים הינם בשקלים חדשים כולל מע"מ כחוק, אלא אם צוין אחרת.
תשלום באמצעים אחרים כגון הפקדה/העברה בנקאית או המחאות בנקאיות, ייחשבו לתשלום בפועל, אך ורק לאחר פירעונם המלא ואישור הבנק.

Hay Group Digital

תפיק חשבונית מס/קבלה כנגד תשלום בפועל. שוכר השירות מסכים לקבל חשבונית באמצעות הדואר האלקטרוני –  חשבונית ממוחשבת מאושרת על ידי רשויות המס. חשבונית ממוחשבת הכוללת חתימה דיגיטלית הינה חשבונית מס קבילה לכל עניין ודבר כאשר הפקתה מתבצעת ללא שימוש בנייר.

אפשרויות תשלום
אפשרויות התשלום הן: תשלום באמצעות כרטיס אשראי אשר אותם מכבדת Hay Group Digital

ביטול והחזרים
חברת Hay Group Digital

 שומרת על הזכות לבטל את שירותיה ללקוח בכל עת. החלק היחסי של כל התשלומים ששולמו מראש יוחזר ללקוח במקרה שהחברה תממש את זכות הביטול המוקנית לה. באם ביטול העסקה הינה בשל אי קיום סעיף מסעיפי הסכם זה, הרי שלא יבוצע כל החזר כספי מלא או חלקי ללקוח והלקוח יישא בכל הוצאה מיוחדת שתיגרם לחברה כתוצאה מהפרה של מדיניות החברה.

לקוח יכול לבטל בכל עת. ההתחיבות הינה בהתאם לזמן ההעבודה .  החזר יחסי לא יינתן, במקרה שהלקוח החליט לבטל את ההתקשרות בטרם הסתיים הפרויקט בגינו שילם.
בקשה לביטול התקשרות מחייבת הגשתה באימייל או בכתב ובצירוף הפרטים הבאים במלואם: ארבע ספרות אחרונות של מספר כרטיס האשראי וכן שם ושם המשפחה של המבקש. במקרה של חברה בע"מ, ישנה חובת העברת המסמך על גבי נייר פירמה ובצירוף חותמת החברה ואישור מורשה חתימה בחברה.

בעצם השימוש באתר החברה ו/או בשירותי החברה, מצהיר הלקוח כי הוא מקבל את כל התנאים .

דילוג לתוכן